Downloads

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over onze privacy verklaring en betalingsvoorwaarden. Maar ook vindt u een aantal links met nuttige informatie voor u en/of uw kind. Heeft u vragen, dan kun u altijd contact met ons opnemen.

Logopedie Zeist West hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Zeist West houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopedie Zeist West zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Logopedie Zeist West verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

-Communicatie over de behandeling en/of uitvoeren van de behandeling;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen behandelovereenkomst;

 •  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie Zeist West de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam

– Tussenvoegsel

– Achternaam

– (Zakelijk) Telefoonnummer

– (Zakelijk) E-mailadres

– Geslacht- Geboortedatum

– BSN-nummer

– Identiteitsbewijs

– Huisarts

– Verwijzer

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Zeist West opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 • -Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna in de clienten administratie voor maximaal 15 jaar.

   

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Logopedie Zeist West verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie Zeist West de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Salarisgegevens;

– Kopie ID;

– Kopie diploma Logopedie

– BSN-nummer;

– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Zeist West opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • -Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Logopedie Zeist West bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Logopedie Zeist West van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Logopedie Zeist West Gezondheidscentrum De Clomp

Mw. B.A.M. Terwindt MSc, logopedist 

De Clomp 1910

3704 KS Zeist

Tel: 06-30577419

E-mail: info@logopedistzeist.nl

Wat betreft de voorwaarden bij betaling hanteren wij de regels van de NVLF, zoals hieronder genoemd.

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar.
 2. Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
 3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgemeld, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht.Hiervoor kan een tarief voor niet nagekomen afspraken worden gehanteerd. De nota zal gericht worden een de patiënt/cliënt zelf.
 4. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slechts een deel van de factuur betreft, gelden met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde termijnen.
 5. Indien de patiënt of cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt en cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
 6. De patiënt, cliënt of dienst wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
 7. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag van facturering gebruik gemaakt.
 8. Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
 9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 25,- (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde BTW.
 10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
 11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondisement, waarin de betreffende logopedist praktijk houdt. Indien het verschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector kanton, is de betreffende logopedist ook gerechtigd het verschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.

Uw mening telt!

Wij willen graag weten wat u van onze dienstverlening vindt. Met behulp van uw mening kunnen wij onze zorg verbeteren. Daarnaast worden uw antwoorden geanonimiseerd gebruikt voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek over logopedie in Nederland.

CTO-Logo
Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest. Mediquest is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Anoniem
Mediquest nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.

Vragenlijst
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Doet u mee?
Na afloop van de behandeling vragen wij u persoonlijk of u mee wilt doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt om u uit te nodigen voor het onderzoek.

Deelname is vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, dan heeft dat geen gevolgen voor de behandeling.